Bảng giá dịch vụ và Hóa đơn điện tử

Thông báo số 33 về sử dụng hóa đơn điện tử

Download PDF icon

Thông báo số 249 về Khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu

Download PDF icon

Quyết định ban hành Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2021

Download PDF icon

Bảng niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2021

Download PDF icon

Thông báo về khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu

Download PDF icon

Thông báo số 376 về Khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu 2021

Download PDF icon

Thông báo số 639 về Khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu

Download PDF icon

Bảng khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Download PDF icon

Bảng kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2022

Download PDF icon

Bảng niêm yết mức giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2022

Download PDF icon

QĐ ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2022

Download PDF icon