Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Tên gọi ngắn gọn: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: The Second Zone Maritime Pilotage Single- member Limited Liability Company.
Tên giao dịch quốc tế: PILOTCO – II
Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 – Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
– Điện thoại : (0225) 3 552943
– Fax : (0225) 3 827543
– Email : congtyhtkv2@vnn.vn
– Website : http://www.pilotco2.com
– Kênh liên lạc VHF: Kênh 12

Hình Thức Pháp Lý Và Tư Cách Pháp Nhân Của PILOTCO-II

Công ty có trách nhiệm kế thừa và thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Hoa tiêu khu vực II tại thời điểm chuyển đổi và trong suốt quá trình hoạt động.

Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài và Kho bạc Nhà nước theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Công ty được Chủ sở hữu đầu tư 100% vốn điều lệ và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng tài sản.

Công ty có vốn và tài sản riêng, có bộ máy quản lý và điều hành theo quyết định của Chủ sở hữu và quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty có đầy đủ các quyền về sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng riêng của mình theo quy định của pháp luật.

Công ty có trách nhiệm kế thừa và thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Hoa tiêu khu vực II tại thời điểm chuyển đổi và trong suốt quá trình hoạt động.

Mục Tiêu Hoạt Động

Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải Việt Nam - II

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu.

Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tổng Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao, do Nhà nước, Tổng Công ty đặt hàng.

Nhiệm Vụ, Ngành Nghề Kinh Doanh

Trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II - Số 4 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi.

Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.

Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ; Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển.

Đào tạo nghề - Huấn luyện hoa tiêu hàng hải.

Cho thuê văn phòng.

Cho thuê xe có động cơ.

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Khách sạn.

Sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác): Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy.