Ảnh

Thông tin cá nhân
Họ và tên: Trần Minh Tuấn
Năm sinh: 1967
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.  
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Chức vụ: Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải.
Họ và tên: Trần Anh
Năm sinh: 1969
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.  
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Họ và tên: Hồ Phi Tuyên
Năm sinh: 1972
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng. 
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Họ và tên: Nguyễn Văn Trung
Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học 
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Họ và tên: Đỗ Văn Lợi
Năm sinh: 1974
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
   Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn.
Chức vụ: Phó phòng Hoa tiêu hàng hải
  Họ và tên: Tô Quang Hùng
Năm sinh: 1960
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng. 
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
Họ và tên: Mai Xuân Sanh
Năm sinh:1963
Trình độ học vấn: Thạc sỹ BĐATHH
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   -Thuyền trưởng hạng Nhất.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.  
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Họ và tên: Hoàng Quang Vinh
Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng. 
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Họ và tên: Hứa Khắc Đông
Năm sinh: 1970
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng. 
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Long
Năm sinh: 1972
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.  
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Họ và tên: Nguyễn Xuân Trung
Năm sinh: 1974
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn.
  Họ và tên: Nguyễn Xuân Hồng
Năm sinh: 1964
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
   - GCN KNCM thuyền trưởng không hạn chế 2002
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng
Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
  - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Phạm Đức Hồng
Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 1977
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.  
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Hữu Tình
Năm sinh: 1979
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất. 
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
Chức vụ: Phó trưởng trạm phụ trách Trạm hoa tiêu Cát Hải
  Họ và tên: Nguyễn Xuân Hồng
Năm sinh: 1962
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
  Họ và tên: Nguyễn Thế Khoa
Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
  Họ và tên: Trần Anh Dũng
Năm sinh: 1970
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
 - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.
  Họ và tên: Lê Thanh Tùng
Năm sinh: 1981
Trình độ học vấn: Cao đẳng
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Cao đẳng Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.  
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Hữu Hùng
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
  - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất. 
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Phạm Minh Tân
Năm sinh: 1960
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn
Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - GCN KNCM thuyền trưởng không hạn chế 2007
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Trần Đình Trung
Năm sinh: 1978
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Hoàng Tuấn Anh
Năm sinh: 1981
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Vũ Anh Khánh
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.   
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
  Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Vũ Tiến Đạt
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Phùng Đại Cần
Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển. 
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.    
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Ngô Trường Quân
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Trần Bảo Linh
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Trần Minh Hải
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Hoàng Lê Thắng
Năm sinh: 1978
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Mạnh Dũng
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Văn Long
Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Văn Việt
Năm sinh: 1974
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Viết Hướng
Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Nguyễn Quốc Hội
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Trần Mạnh Hà
Năm sinh: 1985
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh
  Họ và tên: Bùi Xuân Thành
Năm sinh: 1979
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
   - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
   - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.  
    Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh