* Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phà Rừng
                   

HPG-23-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/3/2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng - Hải Phòng được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Đoạn luồng từ cửa kênh Đình Vũ đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,8m (âm ba mét tám).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 15, 16:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,6m (âm hai mét sáu).

3. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 15, 16 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng)

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,6m (âm hai mét sáu).

    HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

* Về thông số kỹ thuật tuyến luồng kênh Cái Tráp       

HPG-20-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: kênh Cái Tráp

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn luồng kênh Cái Tráp do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 08/3/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của đoạn luồng kênh Cái Tráp như sau:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m (từ đầu kênh nối tiếp với luồng Sông Chanh đến cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -0,8m (âm không mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn kênh Cái Tráp – luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

 

* Về thông số kỹ thuật đoạn Vật cách - luồng  hàng hải Hải Phòng     
   

HPG-19-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Vật Cách - luồng hàng hải Hải Phòng do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 08 tháng 3 năm 2017.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Vật Cách (lý trình Km43+000 đến chân cầu Kiền) - luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -3,4m (âm ba mét tư).

       HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Vật Cách - luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

* Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định

NĐH - 01 - 2017

Vùng biển                  : Nam Định

Tên luồng                  : Hải Thịnh

         

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 16/01/2017, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

            - Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 9, 10: trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

Lưu ý:  Dải cạn nằm về phía biên phải luồng với chiều dài khoảng 400m, Tâm dải cạn nằm giữa phao báo hiệu số 5 và phao báo hiệu số 7, có độ sâu hạn chế từ -2,2m đến -2,4m , khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 8m.

            - Đoạn luồng từ cặp phao số 9, 10 đến thượng lưu nhà máy đóng tàu Thịnh Long: trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

Lưu ý:  Điểm cạn nằm về phía biên trái luồng cách phao báo hiệu số 11 khoảng 380m về hạ lưu, có độ sâu -2,2m , bề rộng điểm cạn lấn luồng khoảng 3m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

 * Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình          
     

TBH - 02 - 2017

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 17 tháng 3 năm 2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ) như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,0m (âm một mét).

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền:

 Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt -1,4m (âm một mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú:  Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo

Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ: http://www.vms-north.vn