CÁC TUYẾN LUỒNG TÀU BIỂN THUỘC VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI  KHU VỰC II

Cập nhật ngày 19/9/2017

SỐ TT

TÊN LUỒNG

RỘNG

(M)

SÂU

(M)

NGÀY TB

GHI CHÚ

1

NAM TRIỆU

100

-0.6

25/07/17

F0 – F13

-1.2

25/07/17

F13 – F20

2

LẠCH HUYỆN

100

 

-7.0

30/08/17

 

F0 -F21,26

 

3

 

KÊNH HÀ NAM

80

 

-6.7

 

30/08/17

 

F21,26 – F25,30

130(F26)

160(F25)

 

4

 

BẠCH ĐẰNG

80

-6.7

 

30/08/17

F25,30 – Cửa kênh Đình Vũ

 

120

(F34 – F36)

5

SÔNG CẤM

80

-6.7

30/08/17

Cửa kênh Đình Vũ-Thượng lưu cảng Nam Hải khoảng 50m

80

-5.9

30/08/17

Thượng lưu cảng Nam Hải-cảng Hải phòng

6

VẬT CÁCH

60

-3.6

30/08/17

Bến Bính – hạ lưu Cầu Kiền 200m

7

 

PHÀ RỪNG-SÔNG GIÁ

80

-3.6

 

17/8/17

Cửa kênh ĐV – F5,6

80

-1.9

F5,6 – F15,16

50

-1.9

F15,16 - CTĐTFR

8

KÊNH CÁI TRÁP

70

-1.0

22/06/17

 

9

SÔNG CHANH

80

-2.3

26/02/16

F21 Lạch Huyện – Cửa kênh Tráp

-1.7

Cửa kênh Tráp – F16,21

 

10

 

HẠ LONG

HÒN GAI

Hòn Bài-Hòn Pháo ngoài

240

-12,8

 

24/07/13

 

Hòn Pháo ngoài- Hòn Một

130

-12,1

Hòn Một-HG

130

-9,2

11

DIÊM ĐIỀN

45

-0.3(F0-F14,15)

14/09/17

Từ F14,15-Diêm Điền: -1.3

12

HẢI THỊNH

F0-F9,10

115

-2.4

20/07/17

20/07/17

 

F9-ĐTTLong

80

-2.8