Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2018

Thứ Sáu, 09/02/2018, 10:09 GMT+7

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 2793/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 29/11/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018;

Ngày 12/12/2017, Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II ban hành Thông báo liên tịch số 514/TBLT-GĐ-BCHCĐ về việc tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2018;

Ngày 12/12/2017, Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty năm 2018 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) có Hướng dẫn số 515/CTHTHHKVII-BCĐ về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 và Hướng dẫn số 516/CTHTHHKVII-BCĐ về việc dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018,

Hội nghị NLĐ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II được tổ chức gồm 02 cấp:
Hội nghị NLĐ cấp cơ sở

Trong 03 ngày từ mùng 08 đến mùng 10 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty, 03 đơn vị là: Khối văn phòng; Phòng Quản lý phương tiện và Phòng Hoa tiêu hàng hải đã lần lượt tiến hành Hội nghị NLĐ của đơn vị năm 2018 theo đúng quy định tại Thông báo liên tịch và Hướng dẫn của Ban chỉ đạo, cụ thể:

- 14 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 08/01/2018, Hội nghị NLĐ Khối văn phòng năm 2018 được tổ chức.

Tổng số NLĐ Khối văn phòng có mặt là 44 trên tổng số 50 NLĐ được triệu tập, chiếm tỷ lệ 88%, vắng mặt 06 NLĐ có lý do.

- 14 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 09/01/2018, Hội nghị NLĐ phòng QLPT năm 2018 được tổ chức.

Tổng số NLĐ Phòng QLPT có mặt là 36 trên tổng số 46 NLĐ được triệu tập, chiếm tỷ lệ 78%, vắng mặt 10 NLĐ có lý do.

- 14 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 10/01/2018, Hội nghị NLĐ phòng HTHH năm 2018 được tổ chức.  Tổng số NLĐ Phòng HTHH có mặt là 49 trên tổng số 64 NLĐ được triệu tập, chiếm tỷ lệ 76%, vắng mặt 15 NLĐ có lý do.

 Trong thời gian tổ chức Hội nghị cơ sở: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và Ban chỉ đạo đã cử đại diện cùng tham dự Hội nghị để trực tiếp chỉ đạo, nghe các tham luận và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cấp cơ sở đã tiến hành thảo luận sôi nổi và tham gia ý kiến để hoàn thiện 04 bản dự thảo :

- Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị.

- Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty.

- Nội quy lao động.

- Thỏa ước lao động tập thể.

 Các ý kiến tham gia với các dự thảo đều được Ban chỉ đạo tiếp thu và hoàn thiện các dự thảo trình Hội nghị người lao động Công ty năm 2018.

 Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị cấp cơ sở đều được đã được Giám đốc hoặc Chủ tịch Công đoàn theo thẩm quyền trao đổi hoặc trả lời tại Hội nghị và  được Đoàn chủ tịch, Thư ký ghi nhận đầy đủ đưa vào tham luận tại Hội nghị cấp Công ty . 

Hội nghị NLĐ cấp Công ty:

Vào hồi 13 giờ 30, ngày 18/01/2018 Hội nghị NLĐ Công ty năm 2018 được tổ chức đảm bảo theo đúng về thời gian, hình thức và nội dung theo Hướng dẫn liên tịch số 2793/HDLT-TCTBĐATHHMB.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo, Công đoàn và Ban chỉ đạo Hội nghị Người lao động Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II phát biểu tại Hội nghị

Ông Lưu Văn Quảng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty BĐATHHMB phát biểu tại Hội nghị

Ông Mai Xuân Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty BĐATHHMB trao bằng khen các cá nhân có thành tích năm 2017

Các bài đã đăng
Trang 1 / 5