- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT ngày 01/8/2013 (Hợp nhất Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 và Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21/6/2011 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hoa tiêu hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2011)

- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

- Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2011 quy định về vùng Hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải  (Download Phần I   - Download Phần II)

- Nội quy cảng biển Hải Phòng.

- Quy chế phối hợp về hoạt động cung cấp dịch vụ Hoa tiêu hàng hải giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III và Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Vinacomin