Tổ chức cán bộ lao động

Điều lệ công ty

Download PDF icon

Giấy Đăng ký kinh doanh năm 2021

Download PDF icon

Các quyết định tổ chức công ty

Download PDF icon

Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc

Download PDF icon

Quyết định nâng bậc lương năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2020

Download PDF icon

Quyết định phê duyệt kế hoạch lao động năm 2019

Download PDF icon

Quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2019

Download PDF icon

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng HTHH năm 2019

Download PDF icon

Các quyết định nâng bậc lương năm 2019

Download PDF icon

Quyết định giao chức danh hoa tiêu hàng hải năm 2019

Download PDF icon

Quyết định bổ nhiệm lại Trạm trưởng Trạm HT Đồ Sơn năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2019

Download PDF icon

Thông báo tuyển dụng đợt I năm 2020

Download PDF icon

Thông báo kết quả tuyển dụng đợt I năm 2020

Download PDF icon

Thông báo kết quả tuyển dụng đợt II năm 2020

Download PDF icon