Bảng giá dịch vụ và Hóa đơn điện tử

Thông báo số 33 về sử dụng hóa đơn điện tử

Download PDF icon

Thông báo số 249 về Khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu

Download PDF icon

Thông báo về khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu

Download PDF icon

Thông báo số 639 về Khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu

Download PDF icon

Bảng khoảng cách tính giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Download PDF icon

Quyết định ban hành Biểu giá dịch vụ hoa tiêu 2023

Download PDF icon

Bảng kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2023

Download PDF icon

Bảng niêm yết dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2023

Download PDF icon

Bảng niêm yết giá từ 1/7/ 2023

Download PDF icon

QĐ ban hành biểu giá từ 1/7/ 2023

Download PDF icon

Thông báo niêm yết biểu giá từ 1/7/2023

Download PDF icon