Các tuyến luồng

CÁC TUYẾN LUỒNG TÀU BIỂN THUỘC VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI  KHU VỰC II

Cập nhật ngày 30/11/2023

STT TÊN LUỒNG RỘNG M

 

SÂU M

 

NGÀY TB GHI CHÚ
1 NAM TRIỆU

 

100

     
2 LẠCH HUYỆN 160      -12.7 02/11/23 Từ F0 – vũng quay cảng HICT
120 -7.3 02/11/23 Từ F25,26-F29,30
3 KÊNH HÀ NAM

80

 

-7.0 02/11/23 F29,30– F43,46
4 BẠCH ĐẰNG 80 -7.0 02/11/23 F43/F46 – Cửa kênh đình vũ
5 SÔNG CẤM 80 7.0 02/11/23 Cửa kênh Đv – T.Lưu C.Nam Hải
       
80 -6.8 02/11/23 T.lưu C Nam Hải –Th.Lưu C5
80 -6.6 02/11/23 Th.lưu C5-Bến Bính
6 VẬT CÁCH 60 -5.3 02/11/23 Bến Bính – P 74
-4.3 02/11/23 P74 –  P91
-4.3 02/11/23 P91 – Cầu Kiền hl 200m
  PHÀ RỪNG-SÔNG GIÁ 80 -4.9 28/11/23 Luồng HP – Cầu B.Đằng
7

 

PHÀ RỪNG-SÔNG GIÁ

80 -3.6

28/11/23

28/11/23

28/11/23

 

Cửa kênh ĐV – F5,6
80 -2.6 F5,6 – F17,18
50 -2.2 F17,18 – CTĐTFR
8 KÊNH CÁI TRÁP 70 -1.5 04/04/23  
9 SÔNG CHANH 80 -2.3 28/05/19 F21 Lạch Huyện – Phao 6(300)
-1.8 T/Lưu phao 6 – F16

 

10

 

HẠ LONG

HÒN GAI

Hòn Bài-Hòn Pháo ngoài 240 -12.8

24/07/13

24/07/13

24/07/13

 
Hòn Pháo ngoài- Hòn Một 130 -12.1
Hòn Một-HG 130 -9.2
11

P0 Diêm Điền P14,P15

P14,P15-Cảng Diêm Điền

 

45

45

 

-0.2

-1.4

 

01/10/23

VN2000

20°33´12.1”N, 106°33´44.8”E

12 HẢI THỊNH F0-F9/10 115 -3.0 03/07/23  
F9-ĐTTLong 80 -3.0

Bản đo đạc chi tiết các tuyến luồng:
Luồng Lạch Huyện (Nhấn chuột để xem chi tiết)

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Truy cập vào website: https://vms-north.vn/ để thêm chi tiết