Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

Được thành lập ban đầu ngày 15/10/1991 bởi Liên hiệp Hàng hải Việt Nam với tên gọi Công ty Hoa tiêu khu vực II, đến ngày 23/3/1993 Công ty được thành lập lại  theo Quyết định số 464/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và chuyển sang mô hình Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 5147/QĐ/TCCB-LĐ  ngày 30/12/1997 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 25/6/2010, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT chuyển đổi Công ty thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tiêu hàng hải khu vực II.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II là công ty thành viên của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc theo Quyết định số 2400 /QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II.
Tên gọi ngắn gọn: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực II
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: The Second Zone Maritime Pilotage Single- member Limited Liability Company.
Tên giao dịch quốc tế: PILOTCO – II
Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
– Điện thoại : (0225) 3 552943
– Fax : (0225) 3 827543   (0225) 379.6666
– Email : congtyhtkv2@vnn.vn
– Website : https://pilotco2.com
– Kênh liên lạc VHF: Kênh 12

Biểu tượng của Công ty:

Trạm hoa tiêu Đồ Sơn

Địa chỉ: Lô 9 Thung lũng xanh – Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu – Đồ Sơn, TP.Hải Phòng
Điện thoại: (0225)3864291
Emai: TramhoatieuDoSon@gmail.com

Trạm hoa tiêu Cát Hải

Địa chỉ: Cụm 2, tổ dân phố Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại/Fax: (0225)3 696 886
Email: tramhoatieucathai@gmail.com

Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Công ty

1. Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này. Công ty là Công ty con của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

2. Công ty có:

a) Tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

b) Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

Mục tiêu hoạt động

Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải Việt Nam - II

1. Thiết lập và duy trì môi trường an toàn hàng hải, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, kinh tế biển và mục tiêu nhân đạo, kết hợp bảo vệ quốc phòng an ninh, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cung cấp các dịch vụ trên biển, bảo vệ môi trường biển phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch về Hoa tiêu hàng hải tại khu vực từ Hải Phòng đến Nam Định

3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập, góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Tăng cường mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên đối với các tổ chức quốc tế mà Công ty tham gia.

5. Xây dựng và phát triển đội ngũ hoa tiêu hàng hải đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường

6. Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty và tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao.

7. Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của ngành.

 Ngành, nghề kinh doanh

Trụ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II - Số 4 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

1. Công ty đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan theo quy định của pháp luật, chịu sự giám sát của chủ sở hữu về việc đầu tư, tỷ lệ vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư vào ngành, nghề kinh doanh chính và ngành, nghề có liên quan.

2. Công ty không được kinh doanh những ngành, nghề không liên quan

3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty đăng ký theo ngành nghề cấp 4 của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi. Mã ngành: 5222(chính)

b. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Hoạt động môi giới thuê tàu biển. Mã ngành: 5229.

c. Cho thuê xe có động cơ. Mã ngành: 7710

d. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ; Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển. Mã ngành: 7730

e. Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Đào tạo nghề hoa tiêu hàng hải. Mã ngành: 8532.

f. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê văn phòng. Mã ngành: 6810.

g. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn. Mã ngành: 5510

h. Sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy. Mã ngành: 3315.