Ban lãnh đạo công ty

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

Năm sinh: 1968<br /> Trình độ học vấn: Đại học<br /> Chuyên môn, nghiệp vụ:<br /> - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.<br /> - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.<br /> Ngoại ngữ: Chứng chỉ C tiếng Anh.<br /> Lý luận chính trị: Cao cấp.

Nguyễn Hồng Hải

Phó Giám Đốc Công ty

Năm sinh: 1963<br /> Trình độ học vấn: Đại học<br /> Chuyên môn, nghiệp vụ:<br /> - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.<br /> - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.<br /> Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn, Nga văn.<br /> Lý luận chính trị: Trung cấp

Trần Minh Tuấn

Phó Giám Đốc Công ty

Năm sinh: 1967<br /> Trình độ học vấn: Đại học<br /> Chuyên môn, nghiệp vụ:<br /> - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.<br /> - Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.<br /> Ngoại ngữ: Trình độ C Anh văn.<br /> Lý luận chính trị: Trung cấp