Đội ngũ hoa tiêu

HOA TIÊU NGOẠI HẠNG

Nguyễn Việt Dũng

Nguyễn Việt Dũng

Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
– Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Hữu Tình

Nguyễn Hữu Tình

Năm sinh: 1979
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.
Chức vụ: Phó trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải

Nhâm Tiến Dũng

Nhâm Tiến Dũng

Năm sinh: 1977
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
– Phó trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải.
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Văn Trung

Năm sinh: 1973.
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.
Chức vụ: Trưởng ban Trực ĐHSX.

Hồ Phi Tuyên

Hồ Phi Tuyên

Năm sinh: 1972.
Trình độ học vấn: Đại học.
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hoàng Quang Vinh

Hoàng Quang Vinh

Năm sinh: 1968.
Trình độ học vấn: Đại học.
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Mai Xuân Sanh

Mai Xuân Sanh

Năm sinh: 1963
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Trần Đình Trung

Trần Đình Trung

Năm sinh: 1978
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Xuân Trung

Nguyễn Xuân Trung

Năm sinh: 1974
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hứa Khắc Đông

Hứa Khắc Đông

Năm sinh: 1970
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Ngọc Long

Năm sinh: 1972
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Phạm Đức Hồng

Phạm Đức Hồng

Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Trần Anh

Trần Anh

Năm sinh: 1969.
Trình độ học vấn: Đại học.
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Vũ Anh Khánh

Vũ Anh Khánh

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Trần Anh Dũng

Trần Anh Dũng

Năm sinh: 1970
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

Năm sinh: 1977
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Thế Khoa

Nguyễn Thế Khoa

Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Hữu Hùng

Nguyễn Hữu Hùng

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Lê Thanh Tùng

Lê Thanh Tùng

Năm sinh: 1981
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– GCN KNCM thuyền trưởng không hạn chế 2007
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hồ Hữu Trung

Không có ảnh

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hoàng Tuấn Anh

Hoàng Tuấn Anh

Năm sinh: 1981
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Vũ Tiến Đạt

Vũ Tiến Đạt

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3

Ngô Trường Quân

Ngô Trường quân

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Trần Bảo Linh

Trần Bảo Linh

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Trần Minh Hải

Trần Minh Hải

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hoàng Lê Thắng

Hoàng Lê Thắng

Năm sinh: 1978
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Long

Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Văn Việt

Nguyễn Văn Việt

Năm sinh: 1974
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Viết Hướng

Nguyễn Viết Hướng

Năm sinh: 1968
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

HOA TIÊU HẠNG I

Phạm Việt Dũng

Phạm Việt Dũng

Năm sinh: 1977
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Quốc Hội

Nguyễn Quốc Hội

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Trần Mạnh Hà

Trần Mạnh Hà

Năm sinh: 1985
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Vũ Xuân Dinh

Vũ Xuân Dinh

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Bùi Xuân Thành

Bùi Xuân Thành

Năm sinh: 1979
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Vũ Thành

Nguyễn Vũ Thành

Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Mạnh Dũng

Nguyễn Mạnh Dũng

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Năm sinh: 1978
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Đức Hòa

Nguyễn Đức Hòa

Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Đỗ Tiến Đạt

Đỗ Tiến Đạt

Năm sinh: 1986
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Tống Thế Cường

Tống Thế Cường

Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hoàng Anh Đức

Hoàng Anh Đức

Năm sinh: 1988
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Trần Xuân Trọng

Hoa tiêu hạng 2 - Trần Xuân Trọng

Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Viết Bảy

Hoa tiêu hạng 2 - Nguyễn Viết Bảy

Năm sinh: 1974
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Hưng Vi

Nguyễn Hưng Vi

Năm sinh: 1969
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nhữ Đình Hiếu

Nhữ Đình Hiếu

Năm sinh: 1976
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

Năm sinh: 1985
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Đinh Công Tuân

Đinh Công Tuân

Năm sinh: 1980
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

HOA TIÊU HẠNG II

Ngô Quốc Tùng

Ngô Quốc Tùng

Năm sinh: 1989
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Vũ Thịnh

Nguyễn Vũ Thịnh

Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Đoàn Văn Hưng

Đoàn Văn hưng

Năm sinh: 1985
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Đỗ Mạnh Cường

Đỗ Mạnh Cường

Năm sinh: 1985
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hoàng Ngọc Nam

Năm sinh: 1978
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Nguyễn Nhật Việt

Nguyễn Nhật Việt

Năm sinh: 1986
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

HOA TIÊU HẠNG III

Đỗ Duy Minh

Hoa tiêu Đỗ Duy Minh

Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Phan Đình Tuyến

Phan Đình Tuyến

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Hoàng Công Hưng

Hoàng Công Hưng

Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Phạm Anh Đức

Phạm Anh Đức

Năm sinh: 1977
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

Bùi Văn Hiệu

Bùi Văn Hiệu

Năm sinh: 1988
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
– Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.