Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2020

Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020;

Ngày 07/1/2020, Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II ban hành Thông báo liên tịch số 09/TBLT-GĐ-BCHCĐ về việc tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2020;

Ngày 08/1/2020, Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) có Hướng dẫn số 12/CTHTHHKVII-BCĐ về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và Hướng dẫn số 13/CTHTHHKVII-BCĐ về việc dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Vào các ngày  mùng 10 và 11 tháng 02 năm 2020, tại Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty, 03 đơn vị là: Khối văn phòng – Trạm; Phòng Quản lý phương tiện và Phòng Hoa tiêu hàng hải đã lần lượt tiến hành Hội nghị NLĐ cấp cơ sở theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo.

Trong thời gian tổ chức Hội nghị cơ sở: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và Ban chỉ đạo đã cử đại diện cùng tham dự Hội nghị để trực tiếp chỉ đạo, nghe các tham luận và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cấp cơ sở đã tiến hành thảo luận sôi nổi và tham gia ý kiến để hoàn thiện các dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị và Công ty.

Các ý kiến, kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị cấp cơ sở đều được đã được thư ký ghi chép đầy đủ và ghi nhận các ý kiến đã được Giám đốc hoặc Chủ tịch Công đoàn theo thẩm quyền trao đổi, trả lời những ý kiến, kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị.

Hội nghị NLĐ cấp Công ty:

Vào hồi 13 giờ 30, ngày 20/02/2020 Hội nghị NLĐ Công ty năm 2020 được tổ chức đảm bảo theo đúng về thời gian, hình thức và nội dung theo Hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT-TCTBĐATHHMB.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo, Công đoàn và Ban chỉ đạo Hội nghị Người lao động Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị NLĐ năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Ông Đồng Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty BĐATHHMB phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo Tổng Công ty BĐATHHMB trao bằng khen các cá nhân có thành tích năm 2019