Hội nghị triển khai Quyết định số 604/QĐ-QUACERT ngày 28 tháng 1 năm 2016

Hội nghị triển khai Quyết định số 604/QĐ-QUACERT ngày 28 tháng 1 năm 2016

Ngày 03/02/2016 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 604/QĐ-QUACERT ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong lĩnh vực: cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Thường trực Ban chỉ đạo ISO công bố Quyết định số 604/QĐ-QUACERT

Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Công ty trao Quyết định và Giấy chứng nhận cho ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty, phát biểu chúc mừng Ban chỉ đạo ISO đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời chỉ đạo tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc phát biểu triển khai Quyết định 604/QĐ-QUACERT đến các phòng ban, đơn vị trong Công ty

Bà Kiều Thu Hà – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty công bố Quyết định của Giám đốc khen thưởng các cá nhân có thành tích trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Công ty

Ông Nguyễn Văn Thụ – Trưởng ban chỉ đạo ISO phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và Giám đốc Công ty


Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Công ty trao Quyết định và Giấy chứng nhận cho ông Bùi Đức Hiệp – Giám đốc Công ty


Ông Mai Xuân Thắng – Chủ tịch Công ty phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Quyết định số 604/QĐ-QUACERT ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong lĩnh vực:
cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải