Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Quyết định giao KHSX - KD năm 2016

Download PDF icon

Quyết định giao KHSX - KD năm 2017

Download PDF icon

Quyết định giao KHSX - KD năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo KHSXKD năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo KHSXKD năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo KHSXKD năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo KHSXKD năm 2018

Download PDF icon

Quyết định giao KHSX - KD năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019

Download PDF icon

QĐ 339 giao KHSXKD năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo KHSXKD 6 tháng năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020

Download PDF icon

QĐ phê duyệt KHSXKD và Kế hoạch đầu tư phát triển 2021-2025

Download PDF icon

QĐ giao Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

Download PDF icon

QĐ giao KHSXKD năm 2021

Download PDF icon

KHSXKD và Kế hoạch đầu tư phát triển 2017-2021

Download PDF icon

Quyết định giao KHSXKD năm 2021

Download PDF icon

QĐ tạm giao kế hoạch KHSXKD 2022

Download PDF icon

QĐ giao Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022

Download PDF icon

Mục tiêu tổng quát, KHKD năm 2022

Download PDF icon

Quyết định giao KHSXKD năm 2022

Download PDF icon