Thông tin tài chính

BC tài chính 6 tháng năm 2017

Download PDF icon

BC tình hình quản lý nợ năm 2018

Download PDF icon

BC hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018

Download PDF icon

BC tài chính 6 tháng năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo xếp loại DN và VCQL năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2017

Download PDF icon

BC đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2017

Download PDF icon

BC phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả doanh nghiệp năm 2017

Download PDF icon

BC tình hình quản lý nợ năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2016 (Điều chỉnh)

Download PDF icon

Công văn 307 BC tình hình quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2017.pdf

Download PDF icon

Công văn 306 báo cáo đánh giá thực trang năm 2017

Download PDF icon

BC tình hình quản lý nợ năm 2016

Download PDF icon

BC phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2016

Download PDF icon

BC đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại VCQL 2016

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2015 (Điều chỉnh)

Download PDF icon

BC phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 2015

Download PDF icon

BC đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại doanh nghiệp, đánh giá xếp loại VCQL 2015

Download PDF icon

BC tình hình quản lý nợ năm 2015

Download PDF icon

BC tình hình quản lý nợ năm 2019

Download PDF icon

Đánh giá hiệu quả hoạt động DN năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo tình hình quản lý nợ 6 tháng năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý III năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo tình hình quản lý nợ 6 tháng năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động DN 6 tháng đầu năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý III năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý II năm 2022

Download PDF icon

Báo cáo tài chính năm 2022

Download PDF icon

Báo cáo tình hình quản lý nợ 2022

Download PDF icon

Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động DN 2022

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Download PDF icon

Báo cáo tài chính quý II năm 2023

Download PDF icon

Báo cáo quản lý nợ 6 tháng năm 2023

Download PDF icon

Báo cáo đánh giá hiệu quả 6 tháng năm 2023

Download PDF icon