Thư cảm ơn của Công ty cổ phần Việt Long – Chi nhánh Hải Phòng