Tổ chức cán bộ lao động

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021

Download PDF icon

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2018

Download PDF icon

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2019

Download PDF icon

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2020

Download PDF icon

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2021

Download PDF icon

QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng

Download PDF icon